Vrienden

Stichting Vrienden van Hospice Dronten functioneert zelfstandig, maar in nauwe samenwerking met de exploitatie-stichting. De stichting houdt zich bezig met de informatie en communicatie naar de samenleving. Stichting Vrienden van Hospice Dronten heeft daarnaast de taak op zich genomen om jaarlijks € 30.000 bijeen te brengen om daarmee het bestaansrecht van het hospice in Dronten ook op lange termijn te kunnen garanderen. Daarmee wordt een sluitende exploitatie mogelijk ervan uitgaande dat de overheidsbijdrage op eenzelfde niveau blijft.

Het hospice kan niet zonder uw steun; vandaag niet, morgen niet

Vrienden van het Hospice

Zij werft geld middels sponsoracties vanuit de samenleving, sportverenigingen, serviceclubs, levensbeschouwelijke instellingen en het bedrijfsleven. Daarnaast is er sprake van particuliere schenkingen en donateurs en tenslotte gelden vanuit goede doelen. Deze financiële middelen zijn een onmisbare aanvulling op de subsidiegelden (AWBZ en WMO) van de overheid. Die zijn namelijk uitsluitend bedoeld voor de directe kosten van de zorg thuis of in een hospice, maar dekken niet de bijkomende kosten in een hospice.

Met betrekking tot het beheer van het vermogen van Stichting Vrienden van Hospice Dronten kan worden vermeld dat de ontvangen gelden worden geplaatst op een spaarrekening en niet worden belegd in andere beleggingsvormen zoals aandelen en/of obligaties.

Jaarlijks worden er door de Stichting Vrienden van Hospice Dronten diverse activiteiten georganiseerd, waaronder:

  • Huis-aan-huis-collecte in het voorjaar
  • Aandacht voor de ‘verjaardag van het hospice’ in oktober
  • Gedurende het hele jaar een statiegeldbonnenactie in diverse supermarkten binnen de gemeente Dronten
  • Communicatie in het algemeen en actief werven van donateurs en binnenhalen van gelden, al dan niet in samenwerking met derden sympathisanten.

Heeft u een vraag of suggestie?

De Stichting Vrienden van Hospice Dronten zet zich actief in om het hospice positief op de kaart te zetten. Daarnaast heeft ze de taak om het jaarlijkse exploitatietekort van het hospice te dekken met opbrengsten uit acties, collectes en giften. Heeft u hier een vraag over of een goede suggestie? Maak dan gebruik van dit contactformulier.