Organisatie

Stichting Hospice en Vrijwillig Terminale Ondersteuning Thuis in Dronten ondersteunt mensen in hun laatste levensfase. Dat kan thuis of, als dat niet goed meer mogelijk is, in het hospice. Stichting Hospice Dronten is aangesloten bij de landelijke koepel VPTZ (Vrijwillige Palliatieve en Terminale Zorg) Nederland en bij het Palliatief Netwerk in Oost-Flevoland.

Tegelijkertijd is Stichting Vrienden van Hospice Dronten opgericht. Beide stichtingen worden door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hetgeen betekent dat giften en schenkingen onder de geldende voorwaarden aftrekbaar zijn van de belastingen.

Het bestuur van Stichting Hospice Dronten verricht toezichthoudende en bestuurlijke taken. Dit houdt onder meer in dat het bestuur het beleid voor de organisatie vaststelt.

De manager is eindverantwoordelijk voor de operationele organisatie. Dit houdt onder meer in dat zij, samen met het team van coördinatoren beleid ontwikkelt en uitvoert, en eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken rond terminale ondersteuning thuis en in het hospice. Zij onderhoudt de contacten met de samenwerkingspartners zoals huisartsen, palliatieve netwerken en thuiszorgorganisaties.

Een team van (vrijwillige) coördinatoren is verantwoordelijk voor de contacten met gasten en families, zowel thuis als in het hospice. Ook coördineren zij de inzet van vrijwilligers en zijn zij verantwoordelijk voor de begeleiding van de vrijwilligers.

Onze vrijwilligers geven praktische ondersteuning, net zoals familie, vrienden of buren dat als mantelzorgers kunnen geven: helpen bij persoonlijke verzorging en eten en drinken. Zij hebben een luisterend oor en kunnen emotionele ondersteuning bieden aan zowel de zieke als zijn/haar naasten.

Er is een vrijwilligersraad die zich op de hoogte houdt van de gang van zaken in het hospice. Deze raad is een platform om de vrijwilligers te vertegenwoordigen en hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. De vrijwilligersraad is ook een klankbord voor manager en coördinatoren, en het bestuur.

De medische zorg wordt in het algemeen gegeven door de eigen huisarts. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan een beroep worden gedaan op een huisarts uit de gemeente Dronten. De verpleegkundige zorg in het hospice wordt gegeven door een team van zorgorganisatie Icare.